หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ทดสอบระบบ)

Financing and Economics of Climate Change CCE101

วันที่เปิดรับสมัคร: 05/07/2020 0:00 - 05/30/2020 23:59

วันที่เปิดสอน: 05/07/2020 0:00 - 05/30/2020 23:59

ระดับความยาก:ง่าย

อาจารย์ผู้สอน:ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ , ดร. ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล , รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ , ดร. ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ , รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ

จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัด

จำนวนผู้เข้าอบรม:1 คน

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียน

วิดีโอแนะนำหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

นฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ทำให้ประเทศไทยจะต้องจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ตามแต่ศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินการของประเทศ ประกอบกับยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) ได้กำหนดให้ประเทศไทยมีการพัฒนาตามแนวทางสังคมคาร์บอนต่ำ  ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยจะสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศและการแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกรายสาขาการผลิตที่ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และทักษะด้านการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งด้านการบรรเทาปัญหา (Mitigation) และการปรับตัว (Adaptation) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของหน่วยงาน

ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ภายใต้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Economics of Climate Change for Climate Change Coordinator Officer: ECC) ขึ้น

วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ทราบถึงหลักสูตรและกิจกรรมภายใต้ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC)
  • เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)ของศูนย์ CITC
  • เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ที่ผ่านการอบรมมีความรู้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านระบบ E-Learning

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ทราบถึงหลักสูตรและกิจกรรมภายใต้ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC)
  • นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)ของศูนย์ CITC
  • นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มีความรู้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านระบบ E-Learning

คุณสมบัติผู้เรียน
  • นิสิต
  • นักศึกษา
  • ผู้ที่สนใจ

หลักสูตรที่ต้องเรียนมาก่อน
โครงสร้างหลักสูตร
Unrecognised course ID.
เงื่อนไขการประเมิน
ผู้สอน