หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ#3

Financing and Economics of Climate Change CCE101

วันที่เปิดรับสมัคร: 11/09/2017 0:00 - 12/29/2017 23:59

วันที่เปิดสอน: 11/10/2017 0:00 - 12/29/2017 23:59

ระดับความยาก:ง่าย

อาจารย์ผู้สอน:ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ , ดร. ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล , รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ , ดร. ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ , รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ

จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัด

จำนวนผู้เข้าอบรม:80 คน

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียน

วิดีโอแนะนำหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ทำให้ประเทศไทยจะต้องจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ตามแต่ศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินการของประเทศ ประกอบกับยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) ได้กำหนดให้ประเทศไทยมีการพัฒนาตามแนวทางสังคมคาร์บอนต่ำ  ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยจะสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศและการแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกรายสาขาการผลิตที่ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และทักษะด้านการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งด้านการบรรเทาปัญหา (Mitigation) และการปรับตัว (Adaptation) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของหน่วยงาน

ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ภายใต้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Economics of Climate Change for Climate Change Coordinator Officer: ECC) ขึ้น

วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ทราบถึงหลักสูตรและกิจกรรมภายใต้ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC)
  • เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)ของศูนย์ CITC
  • เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ที่ผ่านการอบรมมีความรู้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านระบบ E-Learning

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ทราบถึงหลักสูตรและกิจกรรมภายใต้ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC)
  • นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)ของศูนย์ CITC
  • นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มีความรู้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านระบบ E-Learning

คุณสมบัติผู้เรียน
  • นิสิต
  • นักศึกษา
  • ผู้ที่สนใจ

หลักสูตรที่ต้องเรียนมาก่อน
โครงสร้างหลักสูตร
แบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรม 1 แบบทดสอบก่อนเรียน
บทเรียน 1 ความรู้เบื้องต้นของวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กิจกรรม 1 Presentation บทเรียนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กิจกรรม 2 เนื้อหา บทเรียนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กิจกรรม 3 แบบฝึกหัด บทเรียนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
บทเรียน 2 การลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดสรรเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
กิจกรรม 1 Presentation บทเรียนที่ 2 การลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดสรรเป้าหมาย
กิจกรรม 2 เนื้อหา บทเรียนที่ 2 การลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดสรรเป้าหมายการลดก๊าซ
กิจกรรม 3 แบบฝึกหัด บทเรียนที่ 2 การลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดสรรเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
บทเรียน 3 แนวคิดพื้นฐานของตลาด
กิจกรรม 1 Presentation บทเรียนที่ 3 แนวคิดพื้นฐานของตลาด
กิจกรรม 2 เนื้อหา บทเรียนที่ 3 แนวคิดพื้นฐานของตลาด
กิจกรรม 3 แบบฝึกหัด บทเรียนที่ 3 แนวคิดพื้นฐานของตลาด
บทเรียน 4 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมมองเศรษฐศาสตร์
กิจกรรม 1 Presentation บทเรียนที่ 4 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมมองเศรษฐศาสตร์
กิจกรรม 2 เนื้อหา บทเรียนที่ 4 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมมองเศรษฐศาสตร์
กิจกรรม 3 แบบฝึกหัด บทเรียนที่ 4 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมมองเศรษฐศาสตร์
บทเรียน 5 ภาษีคาร์บอน
กิจกรรม 1 Presentation บทเรียนที่ 5 ภาษีคาร์บอน
กิจกรรม 2 เนื้อหา บทเรียนที่ 5 ภาษีคาร์บอน
กิจกรรม 3 แบบฝึกหัด บทเรียนที่ 5 ภาษีคาร์บอน
บทเรียน 6 ตลาดคาร์บอน
กิจกรรม 1 Presentation บทเรียนที่ 6 ตลาดคาร์บอน
กิจกรรม 2 เนื้อหา บทเรียนที่ 6 ตลาดคาร์บอน
กิจกรรม 3 แบบฝึกหัด บทเรียนที่ 6 ตลาดคาร์บอน
บทเรียน 7 บทเรียนที่ 7 เศรษฐศาสตร์ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความสูญเสียและความเสียหาย
กิจกรรม 1 Presentation บทเรียนที่ 7 ความสูญเสียและความเสียหาย
กิจกรรม 2 เนื้อหา บทเรียนที่ 7 ความสูญเสียและความเสียหาย
กิจกรรม 3 แบบฝึกหัด บทเรียนที่ 7 เศรษฐศาสตร์ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความสูญเสียและความเสียหาย
แบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรม 1 แบบทดสอบหลังเรียน
เงื่อนไขการประเมิน
ผู้สอน