หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Financing and Economics of Climate Change CCE101

วันที่เปิดรับสมัคร: 02/01/2016 0:00 - 03/31/2016 23:59

วันที่เปิดสอน: 02/01/2016 0:00 - 05/31/2016 23:59

ระดับความยาก:ง่าย

อาจารย์ผู้สอน:ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ , ดร. ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล , รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ , ดร. ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ , รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ

จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัด

จำนวนผู้เข้าอบรม:11 คน

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียน

วิดีโอแนะนำหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ทำให้ประเทศไทยจะต้องจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเพื่อเสนอต่อ UNFCCC ตามแต่ศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินการของประเทศ และเพื่อให้ทุกประเทศมีการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น UNFCCC ได้ขอให้ประเทศกำลังพัฒนาจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกราย 2 ปี ที่เรียกว่า Biennial Update Report (BUR) เสนอต่อ UNFCCC ในปี พ.ศ. 2557 ประกอบกับยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) ได้กำหนดให้ประเทศไทยมีการพัฒนาตามแนวทางสังคมคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยจะสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศและการแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกรายสาขาการผลิตที่ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และทักษะด้านการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งด้านการบรรเทาปัญหา (Mitigation) และการปรับตัว (Adaptation) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของหน่วยงานของตนและประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่ได้รับ
คุณสมบัติผู้เรียน
หลักสูตรที่ต้องเรียนมาก่อน
โครงสร้างหลักสูตร
แบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรม 1 แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
There are no units in this module.
บทเรียน 1 ความรู้เบื้องต้นของวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กิจกรรม 1 วิดีโอ สุขไปกับ"โลก" เราเลือกได้
กิจกรรม 2 Presentation บทที่1 ความรู้เบื้องต้นของวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กิจกรรม 3 เอกสารประกอบ ความรู้เบื้องต้นของวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กิจกรรม 4 ความรู้เบื้องต้นของวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บทเรียน 2 การลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดสรรเป้าหมายการลดก๊าซ
กิจกรรม 1 Presentation บทที่2 การลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดสรรเป้าหมายการลดก๊าซ
กิจกรรม 2 เอกสารประกอบ การลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดสรรเป้าหมายการลดก๊าซ
กิจกรรม 3 การลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดสรรเป้าหมายการลดก๊าซ
บทเรียน 3 แนวคิดพื้นฐานของตลาด และปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์
กิจกรรม 1 Presentation บทที่3 แนวคิดพื้นฐานของตลาดและปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมองเศรษฐศาสตร์
กิจกรรม 2 เอกสารประกอบ แนวคิดพื้นฐานของตลาดและปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมมองเศรษฐศาสตร์
กิจกรรม 3 แนวคิดพื้นฐานของตลาดและปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมมองเศรษฐศาสตร์
บทเรียน 4 ภาษีคาร์บอน
กิจกรรม 1 Presentation บทที่4 ภาษีคาร์บอน
กิจกรรม 2 เอกสารประกอบ ภาษีคาร์บอน
กิจกรรม 3 ภาษีคาร์บอน
บทเรียน 5 ตลาดคาร์บอน
กิจกรรม 1 Presentation บทที่5 ตลาดคาร์บอน
กิจกรรม 2 เอกสารประกอบ ตลาดคาร์บอนเครดิต ภาคสมัครใจและภาคบังคับ
กิจกรรม 3 ตลาดคาร์บอน
แบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรม 1 แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
There are no units in this module.
เงื่อนไขการประเมิน
ผู้สอน