หลักสูตรการพัฒนาอย่างยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Climate Change Management For Sustainable Development CCSD101

วันที่เปิดรับสมัคร: 07/30/2018 0:00 - 08/31/2018 23:59

วันที่เปิดสอน: 08/01/2018 0:00 - 08/31/2018 23:59

ระดับความยาก:ง่าย

อาจารย์ผู้สอน:

จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัด

จำนวนผู้เข้าอบรม:51 คน

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียน

วิดีโอแนะนำหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

เนื้อหาการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้

 • บทที่ 1  วิทยาศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • บทที่ 2  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Impacts)
 • บทที่ 3  สถานการณ์และแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือกระจก
 • บทที่ 4 ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • บทที่ 5  ความร่วมมือระหว่างประเทศนอกกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์

          ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเข้าใจ ในระดับนโนบายด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงความเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่ เพื่อการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นสังคมที่มั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิด ขึ้นในอนาคต

ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเข้าใจในระดับนโนบายภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงความเชื่อมโยงเพื่อ นำไปสู่เพื่อการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นสังคมที่มั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและทราบถึงความสำคัญและมีความรู้ด้านการลด ก๊าซเรือนกระจกและแนวคิดในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามแนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา อย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างผู้รับการอบรมและ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณสมบัติผู้เรียน
 • ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
 • ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากสถาบันการศึกษา
 • ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากภาคเอกชน
 

หลักสูตรที่ต้องเรียนมาก่อน
โครงสร้างหลักสูตร
บทที่ 1 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 1 บทเรียน 1.1 สภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 2 บทเรียน 1.2 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 3 บทเรียน 1.3 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 4 บทเรียน 1.4 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
กิจกรรม 5 ทบทวนบทเรียน
บทที่ 2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 1 2.1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 2 2.2 นัยทางเศรษฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 3 2.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
บทที่ 3 ภาวะการณ์และสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กิจกรรม 1 3.1 ภาวะการณ์และสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บทที่ 4 การดำเนินงานระดับนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบาย/แผนของประเทศไทย
กิจกรรม 1 4.1 การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับนานาชาติ
กิจกรรม 2 4.2 การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับอาเซียน
กิจกรรม 3 4.3 นโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
บทที่ 5 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 1 5.1 จาก MDGs สู่ SDGs
กิจกรรม 2 5.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรม 3 5.3 เป้าหมาย SDG 13 ที่กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรม 4 ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม 5 แบบประเมินความพึงพอใจ
เงื่อนไขการประเมิน
ผู้สอน