หลักสูตรการพัฒนาอย่างยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CCSD

Climate Change Management For Sustainable Development CCSD101

วันที่เปิดรับสมัคร: 08/10/2020 0:00 - 08/14/2020 23:59

วันที่เปิดสอน: 08/15/2020 0:00 - 09/10/2020 23:59

ระดับความยาก:ง่าย

อาจารย์ผู้สอน:

จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัด

จำนวนผู้เข้าอบรม:0 คน

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียน

วิดีโอแนะนำหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

เนื้อหาการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้ 

 • บทที่ 1   วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • บทที่ 2   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Impacts)
 • บทที่ 3   ภาวะการณ์และสถานการณ์ปล่อยก๊าซเรือกระจก
 • บทที่ 4   การดำเนินงานระดับนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบาย/แผนของประเทศไทย
 • บทที่ 5   เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเข้าใจในระดับนโนบายภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงความเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่เพื่อการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นสังคมที่มั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและทราบถึงความสำคัญและมีความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และแนวคิดในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างผู้รับการอบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณสมบัติผู้เรียน
 • เจ้าหน้าที่ อบก.
 • ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
 • ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากสถาบันการศึกษา
 • ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากภาคเอกชน

หลักสูตรที่ต้องเรียนมาก่อน
โครงสร้างหลักสูตร
แบบทดสอบก่อนเรียน
There are no units in this module.
บทที่ 1 วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 1 รับชม Slide ความรู้ เรื่อง วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บทที่ 2 ผลกระทบจาก Climate Change
กิจกรรม 1 รับชม Slide ความรู้ เรื่อง ผลกระทบจาก Climate Change 1/2
กิจกรรม 2 รับชม Slide ความรู้ เรื่อง ผลกระทบจาก Climate Change 2/2
บทที่ 3 สถานการณ์ Climate Change
กิจกรรม 1 รับชม Slide ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ Climate Change
บทที่ 4 การดำเนินงานด้าน Climate Change
กิจกรรม 1 รับชม Slide ความรู้ เรื่อง 4 การดำเนินงานด้าน Climate Change
บทที่ 5 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ SDG
กิจกรรม 1 รับชม Slide ความรู้ เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แบบทดสอบหลังเรียน
There are no units in this module.
เงื่อนไขการประเมิน
ผู้สอน