หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ#2

Climate Change Management For Sustainable Development CCSD101

วันที่เปิดรับสมัคร: 05/07/2020 0:00 - 05/30/2020 23:59

วันที่เปิดสอน: 05/07/2020 0:00 - 05/30/2020 23:59

ระดับความยาก:ง่าย

อาจารย์ผู้สอน:

จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัด

จำนวนผู้เข้าอบรม:72 คน

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียน

วิดีโอแนะนำหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

เนื้อหาการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้

  • บทที่ 1 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • บทที่ 2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Impacts)
  • บทที่ 3 ภาวะการณ์และสถานการณ์ปล่อยก๊าซเรือกระจก
  • บทที่ 4 การดำเนินงานระดับนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบาย/แผนของประเทศไทย
  • บทที่ 5 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเข้าใจในระดับนโนบายภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงความเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่เพื่อการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นสังคมที่มั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  • ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและทราบถึงความสำคัญและมีความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และแนวคิดในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างผู้รับการอบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณสมบัติผู้เรียน
  • ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
  • ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากสถาบันการศึกษา
  • ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากภาคเอกชน

หลักสูตรที่ต้องเรียนมาก่อน
โครงสร้างหลักสูตร
แบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรม 1 แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 1 1.1 สภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 2 1.2 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 3 1.3 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 4 1.4 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
กิจกรรม 5 ทบทวนบทเรียน (บทที่ 1)
กิจกรรม 6 [รับชมคลิป] จับตาเตือนภัย "การเคลื่อนที่ของกระแสน้ำส่งผลอากาศแปรปรวน"
บทที่ 2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 1 2.1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 2 [รับชมคลิป] ชั้นนํ้าแข็งยักษ์ใกล้จะหลุดออกจากขั่วโลกใต้
กิจกรรม 3 2.2 นัยทางเศรษฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 4 2.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
กิจกรรม 5 ทบทวนบทเรียน (บทที่ 2)
กิจกรรม 6 [รับชมคลิป] สถาปัตยกรรมกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
บทที่ 3 ภาวะการณ์และสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กิจกรรม 1 3.1 ภาวะการณ์และสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กิจกรรม 2 ทบทวนบทเรียน (บทที่ 3)
กิจกรรม 3 [รับชมคลิป] ความตกลงปารีส (Paris Agreement)
บทที่ 4 การดำเนินงานระดับนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบาย/แผนของประเทศไทย
กิจกรรม 1 4.1 การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับนานาชาติ
กิจกรรม 2 4.2 การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับอาเซียน
กิจกรรม 3 4.3 นโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
กิจกรรม 4 [รับชมคลิป] การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
บทที่ 5 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 1 5.1 จาก MDGs สู่ SDGs
กิจกรรม 2 5.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรม 3 5.3 เป้าหมาย SDG 13 ที่กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรม 4 ทบทวนบทเรียน (บทที่ 5)
แบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรม 1 แบบทดสอบหลังเรียน
เงื่อนไขการประเมิน
ผู้สอน